Informacje:
Firma: Vivi Pic s.r.o.
Siedziba spółki: Čerčanská 1895/20a, Krč, 140 00 Praha 4
ID: 03602371
Dane kontaktowe operatora:
Adres e-mail: info@wemarry.io (zwany dalej "kontaktowym adresem e-mail")
Telefon: (+420) 608003789 (zwany dalej "telefonem kontaktowym")
1 Postanowienia wstępne
1.1 Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem"), w rozumieniu § 1751 ustawy nr 89/2012 Dz. U., Kodeks cywilny, z późniejszymi zmianami (zwany dalej "Kodeksem cywilnym"), reguluje stosunki między stronami umowy o świadczenie usług zawartej za pośrednictwem interfejsu internetowego na stronie internetowej Operatora (zwanej dalej "Stroną internetową"). Wszystkie stosunki między użytkownikiem strony internetowej a Operatorem są regulowane przez Regulamin, a stosunki nieuregulowane przez Kodeks cywilny, a jeśli stroną umowy jest konsument, również przez ustawę nr 634/1992 Dz.
1.2 Dla celów niniejszych Warunków następujące pojęcia oznaczają:
(a) przedsiębiorca - każda osoba, która zawiera umowę w związku z własną działalnością gospodarczą, produkcyjną lub podobną lub w ramach niezależnego wykonywania swojego zawodu, lub osoba, która działa w imieniu lub na rzecz przedsiębiorcy,
b) usługi - usługi, strony internetowe i aplikacje Operatora znajdujące się na domenach obsługiwanych przez Operatora (w szczególności na serwerze www.wemarry.io i pochodnych domenach trzeciego i wyższego poziomu), w szczególności usługi prezentacji ślubnej online, udostępnianie szablonów do tworzenia niestandardowej strony ślubnej na przypisanej subdomenie, udostępnianie aplikacji do zarządzania indywidualnymi agendami ślubnymi.
c) umowa - umowa o świadczenie usług lub inna umowa zawarta między operatorem a użytkownikiem zgodnie z niniejszymi warunkami,
d) konsument - osoba fizyczna, która przy zawieraniu i wykonywaniu umowy nie działa w zakresie swojej działalności gospodarczej lub w ramach samodzielnego wykonywania zawodu,
e) użytkownik - konsument lub przedsiębiorca, który zawiera umowę z operatorem za pośrednictwem interfejsu internetowego na stronie internetowej prowadzonej przez operatora lub za pośrednictwem innego środka porozumiewania się na odległość udostępnionego przez operatora.
1.3 Użytkownik, który podaje numer identyfikacyjny podczas wprowadzania danych identyfikacyjnych lub rozliczeniowych, jest uważany za przedsiębiorcę do celów oceny charakteru relacji między operatorem a użytkownikiem. Użytkownik rozumie to, zgadza się na powyższe rozróżnienie i zobowiązuje się nie podawać numeru identyfikacyjnego, chyba że działa w ramach swojej działalności gospodarczej lub zawodowej przy zawieraniu i wykonywaniu umowy.
1.4 Postanowienia regulaminu stanowią integralną część umowy. Postanowienia umowy odbiegające od treści regulaminu mają pierwszeństwo przed postanowieniami regulaminu. Umowa zawierana jest w języku czeskim, chyba że użytkownik i operator wyraźnie postanowią inaczej. Jeśli umowa została sporządzona w więcej niż jednym języku, w przypadku konfliktu między czeską a inną wersją językową umowy, pierwszeństwo ma wersja czeska.
2. Świadczone usługi
2.1 Usługi na stronie internetowej Operatora umożliwiają utworzenie własnej strony ślubnej Użytkownika na przypisanej subdomenie oraz zarządzanie indywidualnymi agendami (zwanej dalej "stroną ślubną").
2.2 Operator zastrzega sobie prawo do wprowadzania dowolnych zmian na Stronach ślubnych, niepublikowania Stron ślubnych w ogóle lub usunięcia Stron ślubnych bez odszkodowania, jeśli naruszają one obowiązujące prawo Republiki Czeskiej, warunki handlowe lub dobre obyczaje.
2.3 Strony Ślubne będą dostępne przez okres 18 miesięcy, chyba że Użytkownik określi inaczej w rejestracji. Po tym okresie Strony Ślubne zostaną automatycznie usunięte wraz ze wszystkimi danymi dostarczonymi przez Użytkownika. Użytkownik rozumie, że jeśli chce usunąć Strony ślubne przed upływem uzgodnionego okresu, musi to zrobić samodzielnie na koncie użytkownika.
3 Rejestracja użytkownika
3.1 Aby korzystać z niektórych usług, konieczna jest rejestracja. Nawet jeśli jakakolwiek usługa nie wymaga rejestracji w celu korzystania z niej (nawet w ograniczonym zakresie), korzystanie z niej podlega niniejszym warunkom. Nawet w takim przypadku użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszymi warunkami i wyraża na nie zgodę poprzez rozpoczęcie korzystania z usług. Jeśli użytkownik nie zgadza się z niniejszymi warunkami, powinien powstrzymać się od korzystania z usług. Rejestracja nie wiąże się z żadną opłatą.
3.2 Rejestracja odbywa się poprzez wypełnienie i przesłanie formularza rejestracyjnego na odpowiedniej stronie internetowej usługi, która szczegółowo opisuje proces rejestracji. Formularz rejestracyjny może wypełnić i przesłać wyłącznie osoba, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych.
3.3 Podczas rejestracji użytkownik jest zobowiązany do podania prawidłowych i pełnych informacji o swojej osobie i osobie drugiego przyszłego małżonka lub partnera, które są określone jako obowiązkowe (zwane dalej "obowiązkowymi danymi osobowymi"). Bez podania obowiązkowych danych osobowych nie jest możliwe dokończenie rejestracji i korzystanie z wybranych usług operatora. Pozostałe dane są podawane dobrowolnie przez użytkownika. Użytkownik może uzupełnić, zmienić lub zmodyfikować podane dane w dowolnym momencie. Użytkownik rozumie, że niektóre z podanych danych są danymi osobowymi w rozumieniu obowiązującego prawa. Postanowienia artykułu 7 niniejszych Warunków mają zastosowanie do takich danych.
3.4 Przed zakończeniem rejestracji Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym Regulaminem. Wyrażenie zgody jest warunkiem koniecznym do zakończenia rejestracji i korzystania z usług.
3.5 Po zakończeniu rejestracji (tj. otrzymaniu potwierdzenia pomyślnego zakończenia rejestracji) zostaje nawiązany stosunek umowny między Użytkownikiem a Operatorem, który podlega niniejszym Warunkom. W celu uniknięcia wątpliwości strony oświadczają, że rejestrując się, użytkownik wyraża zgodę na niniejsze warunki, wyraźnie akceptuje wszystkie ich postanowienia i zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nich zasad. Niniejsza umowa pozostaje bez uszczerbku dla możliwości nawiązania stosunku umownego poprzez faktyczne rozpoczęcie korzystania z usługi bez uprzedniej rejestracji.
3.6 Po zakończeniu rejestracji dla Użytkownika tworzone jest konto użytkownika (zwane dalej "Kontem Użytkownika").
4 Warunki finansowe
4.1 Korzystanie z usług Operatora przez użytkowników niezarejestrowanych (w szczególności zaproszonych gości weselnych) jest bezpłatne, z wyjątkiem usług dodatkowych.
4.2 Zarejestrowany użytkownik ma prawo do zamówienia pakietu usług na koncie użytkownika zgodnie z cennikiem. Cena zamówionych usług jest zawsze wyświetlana Zarejestrowanemu Użytkownikowi w koszyku przed złożeniem zamówienia i wysłaniem płatności, jako cena ostateczna zawierająca wszystkie podatki (np. VAT) i opłaty. Nie ma żadnych dodatkowych opłat za dostawę samych usług.
4.3 Po sfinalizowaniu zamówienia Zarejestrowany Użytkownik zostanie poproszony o zapłacenie ceny Usług za pośrednictwem bramki płatności Stripe (obsługiwanej przez Stripe, Inc.).
5. Odstąpienie od umowy
5.1 Operator jest uprawniony do odstąpienia od Umowy, jeżeli Użytkownik zalega z zapłatą ceny Usług lub jakiejkolwiek jej części.
5.2 Użytkownik będący konsumentem ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy musi zostać wysłane do Operatora w terminie określonym w zdaniu poprzedzającym, na adres kontaktowy Operatora lub na adres e-mail Operatora info@wemarry.io.
5.3 Odstąpienie od umowy zgodnie z poprzednim ustępem nie jest możliwe, między innymi, w przypadku umowy na dostawę towarów, które zostały spersonalizowane przez użytkownika lub dla użytkownika oraz umowy o świadczenie usług, jeżeli zostały one wykonane za uprzednią wyraźną zgodą użytkownika przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że między innymi poprzez opublikowanie stworzonej przez niego strony ślubnej lub wysłanie zaproszeń ślubnych, umowa o świadczenie usług zostaje wykonana, po czym nie jest już możliwe odstąpienie od umowy zgodnie z poprzednim ustępem.
5.4 W przypadku odstąpienia od umowy, umowa ulega rozwiązaniu od samego początku. Operator zwróci Użytkownikowi środki otrzymane od Użytkownika na podstawie umowy w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy.
6. Prawa, obowiązki i oświadczenia stron
6.1 Użytkownik oświadcza i gwarantuje Operatorowi, że
a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych, w szczególności w odniesieniu do swojego wieku,
b) nie został pozbawiony zdolności do czynności prawnych,
c) jego zdolność do czynności prawnych nie została ograniczona w stopniu uniemożliwiającym mu wyrażenie zgody na niniejszy Regulamin i korzystanie z Usług,
(d) wszystkie informacje, które podał o sobie w momencie rejestracji są prawdziwe, kompletne, dokładne i prawidłowe,
e) korzystanie z usług przez użytkownika na warunkach określonych w niniejszym regulaminie nie stanowi naruszenia prawa,
f) dokładnie zapoznał się z niniejszym regulaminem przed rozpoczęciem korzystania z usług oraz że w pełni rozumie i akceptuje niniejszy regulamin,
6.2 Niezależnie od innych postanowień niniejszych Warunków, Użytkownik zgadza się, że:
(a) nie rejestrować się, jeśli dokonanie takiej rejestracji przez Użytkownika skutkowałoby naruszeniem prawa,
b) nie korzystać z Usług, jeśli korzystanie z Usług przez Użytkownika skutkowałoby naruszeniem prawa,
c) korzystać z Usług wyłącznie w celu, do którego są przeznaczone,
(d) nie używać (ani nie próbować używać) żadnego interfejsu innego niż interfejs dostarczony w tym celu przez Operatora w celu uzyskania dostępu do Usług,
(e) zapewnić poufność wszystkich danych identyfikacyjnych i haseł niezbędnych użytkownikowi do zalogowania się i uzyskania dostępu do Usług, w szczególności nie ujawniać takich danych identyfikacyjnych i haseł osobom trzecim,
(f) niezwłocznie powiadomi operatora, jeśli dowie się o jakimkolwiek niewłaściwym użyciu jego danych identyfikacyjnych i haseł przez jakąkolwiek osobę trzecią,
g) nie popełni żadnego nielegalnego lub nieetycznego czynu w związku z korzystaniem z Usług,
(h) nie będzie robić niczego, co zakłóca lub uszkadza Usługi (lub sieci i serwery połączone z Usługami).
6. 3 Niezależnie od innych postanowień Regulaminu, Operator jest uprawniony do:
(a) zawiesić lub ograniczyć świadczenie dowolnej Usługi lub w jakikolwiek sposób zmienić sposób świadczenia dowolnej Usługi w dowolnym momencie, według własnego uznania i bez uprzedniego powiadomienia Użytkownika, w odniesieniu do wszystkich Użytkowników lub tylko w odniesieniu do niektórych Użytkowników, bez uprzedniego powiadomienia Użytkownika, w tym poprzez usunięcie, usunięcie lub uczynienie niedostępną jakiejkolwiek Oferty Użytkownika,
(b) w dowolnym momencie, według własnego uznania i bez wcześniejszego powiadomienia użytkownika, zakończyć świadczenie dowolnej usługi w odniesieniu do wszystkich użytkowników lub tylko w odniesieniu do niektórych użytkowników.
6.4 Operator udziela Użytkownikowi nieodpłatnej, nieprzenoszalnej, niewyłącznej licencji, ważnej we wszystkich krajach świata, na korzystanie z usług Operatora, oprogramowania i innych dzieł autorskich ("Licencja Użytkownika"). Licencja Użytkownika jest udzielana wyłącznie w zakresie niezbędnym do prawidłowego i zwyczajowego korzystania z usług, treści i oprogramowania Operatora, z zastrzeżeniem ograniczeń określonych w poniższym zdaniu. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszym dokumencie, Użytkownik nie może zmieniać lub modyfikować, kopiować lub w inny sposób powielać, rozpowszechniać, przekazywać publicznie, w inny sposób rozpowszechniać, transmitować, wynajmować, wydzierżawiać, pożyczać, wyświetlać, wykonywać, reprodukować, publikować, udzielać sublicencji, przekazywać lub sprzedawać jakichkolwiek informacji, oryginałów lub reprodukcji przedmiotu licencji Użytkownikowi, ani tworzyć jakichkolwiek kompilacji lub dzieł pochodnych. Użytkownik nie może korzystać z Usług w żadnym celu sprzecznym z niniejszymi Warunkami lub obowiązującym prawem. Użytkownik nie może korzystać z Usług w jakikolwiek sposób, który mógłby zmniejszyć wartość przedmiotu licencji dla Użytkownika lub uszkodzić, wyłączyć, przeciążyć lub zakłócić działanie serwerów obsługiwanych przez Operatora lub podmioty powiązane, lub zakłócić korzystanie z takich serwerów lub usług przez osoby trzecie. Użytkownikowi nie wolno uzyskiwać ani podejmować prób uzyskania w jakikolwiek sposób jakichkolwiek kopii przedmiotu licencji dla Użytkownika (w tym do użytku osobistego), jakichkolwiek materiałów lub informacji związanych z Usługami, które nie są lub nie zostały udostępnione publicznie lub dostarczone za pośrednictwem strony internetowej obsługiwanej przez Operatora.
6.5 Jeśli w związku z korzystaniem z Usługi Użytkownik przekaże Operatorowi swoje teksty, obrazy, filmy, dzieła autorskie lub inne Treści Użytkownika ("Przedmiot Licencji"), Użytkownik niniejszym udziela Operatorowi nieodpłatnie, wyraźnie i dobrowolnie niewyłącznej licencji na korzystanie przez Operatora z Przedmiotu Licencji w sposób określony poniżej. Przedmiot Licencji Operatora oznacza wszelkie dokumenty, informacje lub inne dane, które Użytkownik przesyła lub w inny sposób przekazuje za pośrednictwem Usługi na stronę internetową dowolnego serwera, za pośrednictwem którego Użytkownicy korzystają z usług Operatora.
a) Użytkownik oświadcza i gwarantuje Operatorowi, że jest upoważniony do udzielenia Operatorowi licencji na przedmiot licencji zgodnie z niniejszymi Warunkami oraz że ani udzielenie takiej licencji przez Użytkownika, ani korzystanie z takiej licencji przez Operatora nie naruszy praw osób trzecich.
(b) Operator jest uprawniony do korzystania, modyfikowania i dostosowywania, kopiowania, rozpowszechniania, przesyłania i przekazywania w inny sposób publicznie lub w inny sposób rozpowszechniania, wyświetlania, wykonywania, reprodukowania, publikowania lub w inny sposób upubliczniania przedmiotu licencji Operatora w dowolny sposób bez ograniczeń, udzielania takich zezwoleń i sublicencjonowania przedmiotu licencji Operatora osobom trzecim oraz tworzenia z nich dzieł zbiorowych lub pochodnych.
c) Operator nie jest zobowiązany do wykorzystywania Przedmiotu Licencji Użytkownika w jakikolwiek sposób i jest uprawniony do usunięcia Przedmiotu Licencji Użytkownika z serwerów Operatora w dowolnym momencie według własnego uznania.
d) Użytkownik zgadza się przestrzegać obowiązków określonych w punkcie 6.6 Regulaminu podczas przesyłania Treści Użytkownika do Operatora.
e) Przesyłanie przez Użytkownika Treści Użytkownika, w tym wypowiedzi, opinii lub komentarzy, jest dobrowolne i Użytkownik nie jest zobowiązany do zapłaty za udzielenie licencji na mocy niniejszego Artykułu 6.5 Warunków.
6.6 Zasady postępowania użytkownika.
(a) Użytkownik ponosi odpowiedzialność za konsekwencje swoich działań związanych z korzystaniem z Usług i zobowiązuje się nie wykorzystywać Usług do jakichkolwiek działań, które naruszają lub mogą naruszać przepisy prawa mające zastosowanie do Użytkownika, zasady korzystania z usług Operatora i jego uzasadnione interesy, niniejszy Regulamin, a także ogólnie przyjęte zasady korzystania z usług świadczonych przez Internet.
b) Użytkownik powinien zawsze przestrzegać praw Operatora i osób trzecich, w szczególności w odniesieniu do utworów chronionych prawem autorskim i innych praw własności intelektualnej.
c) Użytkownik nie może w szczególności
I. korzystać z jakichkolwiek usług Operatora niezgodnie z niniejszymi warunkami,
II. wykorzystywać komercyjnie którejkolwiek z usług w sposób mogący wyrządzić szkodę Operatorowi,
III. uzyskiwać loginów i/lub haseł innych użytkowników usług Operatora oraz usług i produktów osób trzecich,
IV. nadużywać, blokować, modyfikować lub w inny sposób zmieniać jakiejkolwiek części Usługi, ani nawet próbować zakłócać stabilności, działania lub danych Usługi,
V. udostępniać danych dostępowych osobom trzecim,
VI. naruszać praw Operatora lub osób trzecich w sposób inny niż określony w poprzednich punktach,
VII. próbować działać w jakikolwiek sposób zabroniony w niniejszym dokumencie.
d) Ponadto Użytkownikowi wyraźnie zabrania się przekazywania Operatorowi (tj. publikowania, przesyłania, linkowania lub innego rozpowszechniania) Treści Użytkownika, które w szczególności:
I. naruszają prawa własności intelektualnej (prawa autorskie, prawa pokrewne prawu autorskiemu, prawa przemysłowe itp.) innych osób,
II. zawiera nieuprawnione użycie znaków towarowych, nazw handlowych i chronionych oznaczeń pochodzenia, do których osoba trzecia ma wyłączne prawa, lub jakiekolwiek oznaczenie myląco z nimi związane,
III. jest pod jakimkolwiek innym względem sprzeczna z dobrymi obyczajami.
e) W przypadku, gdy Użytkownik korzysta z jakichkolwiek usług Operatora z naruszeniem niniejszych Warunków, Operator ma prawo, zgodnie z art. 6.3 Warunków, zakończyć lub ograniczyć świadczenie usług, usunąć, usunąć lub w inny sposób uniemożliwić dostęp do treści Użytkownika lub anulować lub zablokować konto Użytkownika w dowolnym momencie, bez uprzedniego powiadomienia i bez żadnych roszczeń ze strony Użytkownika. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że naruszenie zakazów określonych w punkcie 6.6 niniejszych Warunków może skutkować powyższymi konsekwencjami, w tym zamknięciem konta Użytkownika.
6.7 Usługi świadczone przez Operatora na rzecz Użytkownika są dostarczane w stanie, w jakim się znajdują. Operator nie udziela Użytkownikowi żadnych gwarancji w odniesieniu do Usług, Treści Operatora i treści osób trzecich, w szczególności żadnych gwarancji w odniesieniu do funkcjonalności i dostępności Usług. W szczególności Użytkownik nie otrzymuje gwarancji, że:
(a) Usługi będą dostępne dwadzieścia cztery godziny na dobę, siedem dni w tygodniu,
(b) Usługi będą w pełni funkcjonalne przez cały czas ich dostępności,
(c) Usługi będą świadczone bezbłędnie,
d) Treści Operatora lub osób trzecich są dokładne i poprawne oraz nie naruszają praw osób trzecich,
e) produkty oferowane na stronie internetowej Operatora przez osoby trzecie zostaną dostarczone w sposób prawidłowy i terminowy, ani nie gwarantuje ich parametrów, w szczególności ilości, jakości lub terminu dostawy,
(f) informacje i dane dotyczące produktów będą zawsze prawidłowe, zgodne z prawdą i niewprowadzające w błąd.
6.8 Użytkownik oświadcza, że przyjmuje do wiadomości, iż Operator nie udziela żadnych gwarancji dotyczących świadczenia Usług i że w związku z tym świadczenie Usług wiąże się z pewnym ryzykiem i akceptuje to ryzyko oraz zobowiązuje się do podjęcia wszelkich uzasadnionych kroków w celu wykluczenia lub ograniczenia, w maksymalnym możliwym zakresie, możliwości wystąpienia szkody lub innych negatywnych konsekwencji po jego stronie w związku z korzystaniem z Usług.
a) W tym celu Użytkownik zobowiązuje się w szczególności do regularnego tworzenia kopii zapasowych wszystkich Treści Użytkownika w odpowiedni sposób oraz do podejmowania innych odpowiednich środków.
b) Operator nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkownika za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie obrażenia lub szkody poniesione przez Użytkownika w związku z korzystaniem z Usług, Treści Operatora lub treści osób trzecich, a także za ograniczenie lub zakończenie świadczenia Usług. W szczególności Operator nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkownika za:
I. niefunkcjonalność, niedostępność lub niską dostępność lub funkcjonalność jakiejkolwiek usługi,
II. utratę, nieprzechowywanie lub uszkodzenie jakichkolwiek Treści Użytkownika,
III. wszelkie konsekwencje podania nieprawidłowych, niedokładnych lub niekompletnych danych użytkownika podczas rejestracji,
IV. wszelkie konsekwencje naruszenia obowiązków użytkownika w zakresie ochrony hasła i danych dostępu do konta użytkownika,
V. wszelkie inne konsekwencje korzystania z Usług,
VI. dokładność treści Usług, przy czym treści Usług nie powinny być wykorzystywane przez Użytkownika do podejmowania decyzji osobistych, medycznych, prawnych lub finansowych bez dalszej lub odpowiedniej profesjonalnej konsultacji,
VII. zarówno Operator, jak i Użytkownik oświadczają, że intencją Stron jest ograniczenie, w maksymalnym zakresie dopuszczalnym przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, odpowiedzialności Operatora wobec Użytkownika w związku z Usługami.
6.9 Zgodnie z postanowieniami sekcji 3, 4 i 5 ustawy nr 480/2004 Coll. o niektórych usługach społeczeństwa informacyjnego, z późniejszymi zmianami, Operator zasadniczo nie ponosi odpowiedzialności za treści Użytkownika.
6.10 Użytkownik zobowiązuje się zwolnić Operatora z odpowiedzialności za wszelkie szkody (majątkowe i niemajątkowe) powstałe w wyniku zawinionego naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu.
6.11 Operator zapewnia pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji Konsumentów za pośrednictwem adresu elektronicznego info@wemarry.io. Operator przesyła informację o rozpatrzeniu reklamacji konsumenta na adres elektroniczny konsumenta.
6.12 Operator jest uprawniony do świadczenia usług na podstawie koncesji handlowej. Kontrolę handlową przeprowadza w zakresie swoich kompetencji właściwy organ handlowy. Nadzór nad ochroną danych osobowych sprawuje Urząd Ochrony Danych Osobowych. Czeska Inspekcja Handlowa nadzoruje m.in. przestrzeganie ustawy nr 634/1992 Dz.U. o ochronie konsumentów z późniejszymi zmianami.
6.13 Użytkownik niniejszym przyjmuje na siebie ryzyko zmiany okoliczności w rozumieniu § 1765 ust. 2 kodeksu cywilnego.
6. 14 W przypadku sporu wynikającego z zawartej umowy, który nie może zostać rozwiązany w drodze porozumienia stron, konsument jest uprawniony do wszczęcia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu konsumenckiego z właściwym organem, którym jest Czeska Inspekcja Handlowa (www.coi.cz). Postępowanie w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu konsumenckiego wszczyna się na wniosek konsumenta. Do wniosku należy dołączyć dowód na to, że konsument nie był w stanie rozwiązać sporu bezpośrednio z przedsiębiorcą oraz inne dokumenty potwierdzające domniemane fakty, jeśli są dostępne.
6.15 W przypadku sporu wynikającego z zawartej umowy, którego nie można rozwiązać w drodze porozumienia stron, operator i użytkownik będący przedsiębiorcą prowadzą negocjacje zgodnie z § 89a ustawy nr 99/1963 Dz, Kodeks postępowania cywilnego, z późniejszymi zmianami, właściwość miejscową sądu pierwszej instancji do rozstrzygania sporów w taki sposób, że właściwy miejscowo będzie Sąd Rejonowy dla Pragi [-] w przypadku właściwości sądu rejonowego oraz Sąd Miejski w Pradze w przypadku właściwości sądu okręgowego.
7. Ochrona danych osobowych
7.1 Operator jest administratorem danych osobowych i jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych Użytkownika zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Republiki Czeskiej oraz zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.
7.2 Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych oraz prawa użytkowników jako osób, których dane dotyczą, są określone w Polityce przetwarzania i ochrony danych osobowych, która jest dostępna tutaj lub na stronie internetowej Operatora.
8. Postanowienia końcowe
8.1 Jeśli którekolwiek z postanowień Regulaminu jest lub stanie się nieważne, nieskuteczne lub niewykonalne (w tym na podstawie sprzeczności z prawem ochrony konsumentów), nieważne postanowienie zostanie zastąpione postanowieniem, którego znaczenie jest jak najbardziej zbliżone do nieważnego postanowienia. Nieważność, nieskuteczność lub niewykonalność jednego postanowienia nie wpływa na ważność pozostałych postanowień. Zmiany umowy lub warunków wymagają formy pisemnej.
8.2 Operator może zmienić lub uzupełnić treść Regulaminu. Prawa i obowiązki stron będą zawsze regulowane brzmieniem warunków, na podstawie których powstały.
8.3 Jeśli relacja ustanowiona przez umowę zawiera element międzynarodowy (zagraniczny), strony zgadzają się, że ich relacja podlega prawu czeskiemu. Pozostaje to bez uszczerbku dla praw konsumenta wynikających z ogólnie obowiązujących przepisów.
* * *
NINIEJSZE OGÓLNE WARUNKI MAJĄ ZASTOSOWANIE OD DNIA 1 MAJA 2022 R.